Nadace Independent Press

Zásady zpracování osobních údajů a cookies

Nadace Independent Press

se sídlem Mládeže 1375/7, Břevnov, 169 00 Praha 6, IČ: 09721291

zapsaná v nadačním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 1874

www.nadace-independent-press.cz

 

Účelem Nadace je zajistit dlouhodobou dostupnost svobodně formulovaných názorově rozkročených informací sehrávající roli kontrolního mechanismu demokracie a přispívat tak ke kultivaci, osvětě a vzdělávání společnosti. Při naší činnosti se neobejdeme bez potřeby zpracovávat různé kategorie údajů osob, s nimiž jsme ve spojení. V tomto dokumentu se dozvíte uvádíme informace o tom, kdy Vaše údaje zpracováváme, za jakými účely a v jakém rozsahu se tak děje a jaká práva ve vztahu ke svým údajům máte.

1. Správce osobních údajů

a) Nadace Independent Press („NIP“) jako správce.

Nadace je tzv. správcem osobních údajů. Jsme odpovědní za zajištění bezpečnosti Vašich údajů a za zákonnost jejich zpracování. Obracet se na nás můžete na následujících kontaktech:

Nadace Independent Press, Mládeže 1375/7, Břevnov, 169 00 Praha 6

IČ: 09721291

E-mail: nadace@independent-press.cz

Web: www.nadace-independent-press.cz

b) Proč potřebujeme pracovat s vašimi údaji.

Vaše údaje potřebujeme, abychom s Vámi mohli komunikovat, mohli pro Vás zajistit účast na našich akcích, dokázali navázat a udržovat dlouhodobou spolupráci s našimi podporovateli apod. Vždy dbáme na to, abychom Vaše údaje zpracovávali pouze v nezbytném rozsahu k dosažení účelu, pro který byly shromážděny.

2. Účely zpracování osobních údajů

a) Obecná komunikace s veřejností.

V souvislosti s Vašimi dotazy, podněty či žádostmi, zpracováváme Vaše údaje v rozsahu jméno, příjmení, kontaktní e-mail či telefon a další případné údaje, které nám sdělíte, a to za účelem vyřízení Vašeho dotazu či žádosti. Nedohodneme-li se jinak, údaje zpracováváme do ukončení komunikace a e-maily ukládáme po dobu 1 roku.

b) Jednání o smlouvách, jejich uzavírání a plnění.

Při své činnosti uzavíráme smlouvy s našimi partnery, podporovateli a dodavateli. Za účelem plnění smluvních závazků zpracováváme osobní údaje v rozsahu dle konkrétní smlouvy, typicky jméno a příjmení, organizace, IČO, DIČ, datum narození, bydliště či sídlo, fakturační údaje, kontaktní údaje a údaje o plnění. Údaje ze smluv zpracováváme po dobu plnění smlouvy a dále 4 roky po ukončení jejich účinnosti. Některé údaje týkající se fakturace či daní jsme podle zákona povinni zpracovávat po dobu 10 let.

c) Provoz webových stránek.

Pokud si prohlížíte náš web www.nadace-independent-press.cz,

shromažďujeme a zpracováváme malé datové soubory, tzv. cookies, pomocí kterých zjišťujeme, co Vás na našem webu nejvíce zajímá a jak náš web co nejlépe uzpůsobit Vašim potřebám a Vámi používaným zařízením. Údaje, které touto formou získáme, jsou pouze technického charakteru. Více o nastavení Vašeho prohlížeče se dozvíte v sekci Cookies.

d) Prezentace NIP na sociálních sítích.

NIP spravuje kromě webu také své komunikační kanály na platformách LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, Youtube. Je možné, že si Vaše osobní údaje (například fotografie) najdou cestu na naše sociální sítě. Před zveřejněním takových dat si vždy, je-li to proveditelné, snažíme obstarat Váš souhlas s jejich publikací. Dokumentování naší činnosti za účelem prezentace je však též naším oprávněným zájmem, kdy v takovém případě souhlas nepotřebujeme. Pokud byste nicméně byli raději, aby Vaše fotky byly z našich kanálů staženy, informujte nás, prosím, emailem a pokusíme se najít nejlepší řešení.

3. Právní důvody zpracování

Zákonné zpracování osobních údajů je možné pouze tehdy, pokud se opírá o některý ze zákonných právních titulů. Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje, opíráme se o následující důvody:

a) Plnění smlouvy

Tento důvod se uplatní v případě zpracování údajů shromážděných v souvislosti s uzavíráním smluv, organizováním akcí či například uzavírání pracovních smluv či smluv o spolupráci.

b) Plnění povinností správce

Někdy Vaše údaje musíme zpracovávat přímo ze zákona. Děje se tak například při přípravě a evidenci fakturace a účetních dokladů či evidenci zaměstnanecké dokumentace pro účely pojištění.

c) Oprávněné zájmy správce

Vaše údaje zpracováváme též na základě našich následujících oprávněných zájmů:

i.    zájem na zkvalitňování našich služeb shromažďováním údajů o návštěvnosti webu, zařízeních návštěvníků, jakož i o mínění veřejnosti;

ii.    zájem na zajištění řádného poskytování našich služeb v souvislosti s příjmem, evidencí a vyřizováním Vašich dotazů, stížností či podnětů;

iii.    zájem na prezentaci nadace a její činnosti při publikování fotek a videí na našem webu a jiných platformách;

iv.    zájem na ochraně našich práv a nároků v souvislosti s uchováváním smluvní a jiné dokumentace, pomocí níž bude možné naše nároky, práva či zájmy prokázat nebo osvědčit.

d) Váš souhlas

Tam, kde není možné použít jiný právní důvod zpracování, nám musíte udělit souhlas k tomu, abychom s Vašimi údaji mohli pracovat. Váš souhlas potřebujeme například ke zveřejnění vašich fotografií či záznamů, které neslouží k prezentaci naší činnosti či služeb, k zasílání newsletteru nebo ke zpracování cookies na našem webu.

4. Příjemci a zpracovatelé

a) Bezpečné předávání údajů

Dbáme na to, aby Vaše osobní údaje nebyly předávány neoprávněným osobám. Vaše údaje však můžeme v tom nejnutnějším rozsahu předat určeným třetím subjektům, pokud nám to uloží právní předpis, vyžaduje-li to povaha naší činnosti, nebo pokud s tím sami budete souhlasit.

b) Příjemci

Při své činnosti využíváme služeb následujících subjektů, kterým mohou být Vaše osobní údaje v nezbytných případech předány:

i.          Provozovatel webhostingu, na němž funguje náš web;

ii.          Provozovatel platformy Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Youtube a poskytovatel nástrojů Google pro sledování uživatelské interakce na našem webu;

iii.          Externí poskytovatel služeb komunikace, produkce a PR;

iv.          Externí poskytovatel účetních a právních služeb;

v.          Externí poskytovatel IT služeb;

vi.          Zhotovitel propagačních materiálů (brožurky, výroční zprávy, plakáty…)

5. Vaše práva

a) Přehled práv

Na ochranu Vašeho soukromí Vám právní předpisy garantují následující práva, která můžete ve vztahu ke svým osobním údajům uplatnit:

i.    Právo na přístup k osobním údajům: Pokud si nejste jisti, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a jakým způsobem, můžete se na nás obrátit a my Vám to rádi sdělíme.

ii.    Právo na opravu/doplnění osobních údajů: Máme-li nepřesné nebo nesprávné údaje o Vás a zjistíte-li to, informujte nás o tom prosím. My vše napravíme.

iii.    Právo na výmaz osobních údajů – právo „být zapomenut“: V případě, že si přejete „být

zapomenuti“, a nechcete tedy, abychom již nadále nezpracovávali Vaše údaje, sdělte nám to. Na vaši žádost (a jsou-li k tomu splněny určité podmínky, tedy zejména pokud údaje již nejsme povinni zpracovávat ani je k ničemu nepotřebujeme), Vaše údaje bez zbytečného odkladu vymažeme.

iv.    Právo na omezení zpracování osobních údajů: Můžete také požadovat, abychom zpracování Vašich osobních údajů omezili.

v.    Právo na přenositelnost osobních údajů: Pokud nás o to požádáte a bude-li to proveditelné (nebudou tímto dotčena práva třetích osob), na Vaši žádost předáme údaje, které o vás zpracováváme, jinému správci.

vi.    Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: Domníváte-li se, že vaše údaje, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů, bychom zpracovávat neměli, neváhejte se na nás obrátit. Vaši námitku důkladně prozkoumáme a posoudíme, zda tomu tak doopravdy je. Pokud zjistíme, že ano, Vaše údaje již zpracovávat nebudeme.

vii.    Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů: Zpracováváme-li Vaše údaje na základě Vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli bez sankce odvolat.

b) Uplatnění vašich práv

Budete-li chtít některé ze svých práv uplatnit, kontaktujte nás prosím na našem emailu nadace@independent-press.cz a specifikujte, co pro vás můžeme udělat.

c) Stížnost k ÚOOÚ

Uděláme vše proto, abychom veškeré možné problémy vyřešili po vzájemné dohodě co nejrychleji a k Vaší spokojenosti. Pokud i přesto nebudete spokojeni s tím, jak jsme Vaši žádost vypořádali, máte právo se obrátit se stížností k Úřadu pro ochranu osobních údajů na email posta@uoou.cz, ID DS: qkbaa2n, adresa sídla Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

6. Cookies

Cookies jsou malé datové soubory ukládané na Váš disk a nesoucí data související s prohlížením

našeho webu. Umožňují rychlejší zobrazování webového obsahu nebo například načítání obsahu

přizpůsobeného Vašemu prohlížeči. Nastavení ukládání cookies do svého zařízení můžete kdykoli ve svém prohlížeči změnit, případně ukládání cookies úplně zakázat. Způsob změny nastavení je v

případě každého prohlížeče odlišný. Více informací naleznete na následujících odkazech:

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cz

IE: http://windows.microsoft.com/cs-cz/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/cs-cz/windows-10/edge-privacy-faq

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Opera: http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html

Safari: https://support.apple.com/cs-cz/HT201265

7. Účinnost a změny

a) Změny

V budoucnu může nastat situace, kdy budeme nuceni provést dílčí úpravy a změny těchto zásad. O zásadních změnách Vás budeme s předstihem informovat.

b) Platnost a účinnost

Tyto zásady nabyly platnosti a účinnosti dne 1.1. 2022

Nadace Independent Press

Kontaktujte nás

Nadace Independent Press
Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1
IČ: 09721291

Email: nadace@independent-press.cz